Laatste nieuws

Inschrijving geopend voor teeltseizoen 2017 12 apr 2017

Telers kunnen tot 1 juni 2017 hun pootaardappelen, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen aanmelden bij PotatoPol voor de verzekering tegen Bruinrot, Ringrot en PSTVd.

Uitbreiding verzekering pootaardappelkisten 1 mei 2015

PotatoPol breidt de bruinrot-, ringrot- en PSTVd-verzekering voor aardappelpercelen uit met een aanvullende pootaardappelkistenverzekering. Aanleiding hiervoor zijn diverse verzoeken uit de pootaardappelsector en het vooralsnog ontbreken van adequate ontsmettingsmethoden na een geconstateerde ringrotbesmetting.

Met oppervlaktewater beregende pootaardappelen niet verzekerd 11 sep 2013

In de 1e week van september heeft een pootgoedteler met ontheffing van de NVWA een pootaardappelperceel beregend met oppervlaktewater. De teler heeft daarbij gebruik gemaakt van het bacterie dodende middel Clarmarin. Met speciale doseringsapparatuur, gekoppeld aan de beregeningshaspel, kon de teler Clarmarin toevoegen aan het beregeningswater. Bij een goede dosering en werking van Clarmarin is het water bij de spuitmond van de beregeningshaspel vrij van de bruinrotbacterie, zo stelt de NVWA. Daar kwam bij dat het gewas al was doodgespoten. De beregening diende met name om de harde korst te weken zodat met het rooien kon worden begonnen.

Ringrot in Zeeland en Zuid-Holland 27 apr 2012

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij acht aardappeltelers in Zuid-Holland en Zeeland ringrot aangetroffen. De partijen aardappelen zijn opgespoord en worden uit de handel gehaald.

Pootaardappelketen bindt strijd aan met ringrot 31 mrt 2012

Met de ondertekening van het nieuwe PCC Hygiëneprotocol Ringrot intensiveert de Nederlandse pootaardappelketen de strijd tegen ringrot. De ondertekening vond plaats op vrijdag 16 maart 2012 bij de NAK in Emmeloord. De ondertekenaars zijn de leden van de Werkgroep Herziening Hygiëneprotocol Ringrot van de Pootaardappel Contact Commissie (PCC). De PCC is een samenwerkingsverband van de NAO en de LTO Werkgroep Pootaardappelen. De werkgroep omvat naast vertegenwoordigers van de NAO en de LTO Werkgroep Pootaardappelen, vertegenwoordigers van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, handelsbedrijven, transporteurs, wasplaatsen voor transportmiddelen en centrale verwerkers. De NAK, NVWA en het Productschap Akkerbouw hebben in de werkgroep een belangrijke adviserende rol. Met de ondertekening onderschrijven de vertegenwoordigers het belang van het protocol voor het voorkomen van ringrot. Bedrijven minimaliseren de kans op ringrot door zich te houden aan cruciale hygiënemaatregelen.

LTO wil gedragscode voor ringrot 17 mrt 2011

De werkgroep pootaardappelen van LTO Nederland wil een gedragscode opstellen voor ringrot.De code heeft vooral betrekking op hygiënemaatregelen. Het is onder meer de bedoeling om protocollen te maken voor het snijden van pootgoed, transport , voor de activiteiten op sorteerbedrijven en voor het gebruik, reinigen en ontsmetten van kisten.

Intensiever onderzoek op ringrot 25 feb 2011

Pootgoedtelers die pootgoed snijden voor de pootaardappelenteelt worden in 2011 intensiever bemonsterd op ringrot. De verhoogde intensiteit geldt voor het hele bedrijf en staat los van het aantal partijen, dat voor uitplant is gesneden. De recente ringrotvondsten in pootaardappelen tonen aan dat de gevreesde ringrotbacterie zich door snijden veel sneller kan verspreiden. Door een intensiever onderzoek kunnen ringrotbesmettingen eerder worden opgespoord.

Bruinrotbacterie aangetroffen in partij pootaardappelen 18 nov 2010

In een partij pootaardappelen in Friesland is eind december 2008 bruinrot vastgesteld. De bacterie is aangetroffen in één parij, de andere partijen op het bedrijf zijn vrij van de quarantaineziekte.Alle aardappelen op het betreffende bedrijf mogen niet meer als pootgoed worden afgezet. De besmette partij wordt vernietigd.

Verdenking van ringrot in Flevoland 18 nov 2010

In de toetsing van Oogst 2010 verdenkt de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) twee bedrijven in Flevoland van een ringrotbesmetting. Het traceringsonderzoek dat nu plaatsvindt geeft uitsluitsel of het daadwerkelijk om ringrot gaat. De eerste definitieve uitslagen zijn op z'n vroegst over twee weken bekend. Tevens onderzoekt de nVWA of de mogelijke besmetting zich verder heeft verspreid en wat de bron is. Een van de twee bedrijven vermeerdert niet alleen pootaardappels, maar snijdt ook pootgoed voor derden. Dit bevestigt het eerder gesignaleerde risico, dat teelt van pootgoed slecht samengaat met dienstverlening aan aardappelpartijen van derden.Pootaardappelen die in contact komen met materialen die eerder in contact zijn geweest met aardappelen van derden, lopen het grootste risico op een ringrotbesmetting. Dit blijkt uit ringrotvondsten van de afgelopen jaren in Nederlandse pootaardappelen. De nVWA adviseert pootgoedtelers om te zorgen voor een goede scheiding tussen teelt en verwerking van eigen pootaardappelen en partijen aardappelen van derden. Het snijden van pootaardappelen vormt een tweede belangrijke risicofactor voor het opbouwen van een hoog besmettingsniveau van een partij en verspreiding naar andere partijen. De nVWA adviseert telers om geen pootgoed te snijden.

Bruinrotbacterie past zich aan. 5 okt 2010

De Nederlandse akkerbouw en tuinbouw moet ervan uitgaan, dat de bruinrotbacterie altijd op de loer ligt. De Groningse onderzoeker Patricia Stevens concludeert in haar promotieonderzoek dat de bruinrotbacterie een blijvend risico vormt voor de aardappelteelt. De bacterie behoort inmiddels tot het Nederlandse ecosysteem, zegt de onderzoeker. Zij vergeleek isolaten van de bruinrotbacterie die ze in 2004 en 2005 aantrof met die in 1994. De bacterie blijkt nog niets aan haar gevaar te hebben ingeboet. De onderzoeker vond wel kleine verschillen waaruit zij opmaakt dat de bacterie het vermogen heeft zich aan te passen aan het Nederlandse klimaat.

Beregende pootgoedpercelen vallen buiten verzekeringsdekking. 7 apr 2009

Beregende pootgoedpercelen vallen buiten de verzekeringsdekking van PotatoPolEnkele telers zijn door de PD aangesproken op overtreding van het beregeningsverbod. Een overtreding wordt altijd gemeld bij de Algemene Inspectiedienst (AID). Dit resulteert in de meeste gevallen in een boete. Daarnaast neemt de PD maatregelen die gericht zijn op het tegengaan van de verspreiding van de mogelijk geïntroduceerde bruinrotbacterie. Betreffende telers kunnen met de financiële gevolgen van deze maatregelen niet terecht bij PotatoPol. Schade door het gebruik van oppervlaktewater op pootaardappelen valt immers buiten de verzekeringsdekking.

Beregening risicovol 7 apr 2009

Beregening aardappelen met oppervlaktewater risicovol en daarom verboden. De Plantenziektenkundige Dienst (PD) en de NAK controleren intensief op de

Dekking uitgebreid met PSTVd 7 apr 2009

PotatoPol breidt verzekeringsdekking uit met quarantaineorganisme PSTVd PotatoPol heeft de verzekeringsdekking voor haar leden met ingang van teelts

Pootgoedpercelen overstroomd met besmet oppervlaktewater 7 apr 2009

In de nacht van 30 op 31 augustus 2012 werd het noordwestelijke deel van de provincie Friesland getroffen door zware regenval. Op het meetpunt Sint Annaparochie tapte het KNMI bijna 106 mm neerslag. Door de extreme hoeveelheid neerslag is het peil in de meeste sloten enorm gestegen. Op meerdere plekken is het slootwater, dat besmet is met de bruinrotbacterie, uitgestroomd op percelen met pootaardappelen. NVWA en NAK zijn 31 augustus direct gestart met het inventariseren van de ondergelopen percelen. Dergelijke percelen krijgen in principe de status 'waarschijnlijk besmet' opgelegd. Telers met overstroomde percelen kunnen zich melden bij hun NAK-keurmeester. Telers doen er goed aan een logboek aan te leggen en de situatie per perceel nauwkeurig te fotograferen met datum en tijd-vermelding.

Verbodsgebied vanwege bruinrot uitgebreid 6 apr 2009

Het gebied,waar beregening uit oppervlaktewater is verboden,is uitgebreid.In verband met het risico op bruinrotbesmetting heeft LNV vier kleine gebieden in Friesland, Groningen en één op de grens van Drenthe en Overijssel toegevoegd.