Privacyverklaring

Algemeen

Dit is de Privacyverklaring van Bos Fruit Aardappelen Onderlinge verzekeringen BFAO U.A. in Zoetermeer (hierna: “BFAO”).

Deze Privacyverklaring beschrijft onder meer welke persoonsgegevens BFAO verwerkt, voor welke doeleinden BFAO deze persoonsgegevens verwerkt, welke grondslagen voor de verwerking bestaan en hoe u over de verwerking van persoonsgegevens contact kunt opnemen met BFAO. Indien u persoonsgegevens aan BFAO verstrekt ontvangt u (bijna) tegelijkertijd deze Privacyverklaring of heeft u deze tijdig kunnen inzien.

Deze Privacyverklaring is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.

 

Van wie BFAO persoonsgegevens verwerkt

BFAO verwerkt persoonsgegevens van (medewerkers van):

 • (aspirant) leden van BFAO
 • diegenen die met BFAO communiceren
 • deelnemers aan bijeenkomsten/activiteiten/trainingen van BFAO
 • bezoekers van de website van BFAO
 • medewerkers van BFAO
 • partijen met wie BFAO samenwerkt
 • leveranciers van (diensten en goederen aan) BFAO.

 

Persoonsgegevens

BFAO verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens, telefoonnummer en emailadres
 • geslacht
 • geboortedatum en geboortejaar
 • inschrijvingsnummers Kamer van Koophandel en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)
 • betalingsgegevens

 

Deze persoonsgegevens ontvangt BFAO in beginsel rechtstreeks van u of van derden al dan niet met uw toestemming.

BFAO maakt geen gebruik van profiling (geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst).

 

Doelen verwerking persoonsgegevens

BFAO verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het leveren van diensten aan leden en niet-leden van BFAO
 • het nakomen van contractuele afspraken
 • het onderhouden van contact
 • het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening door BFAO
 • het voldoen aan wet- en regelgeving
 • het waarborgen van de integriteit en veiligheid van (de dienstverlening van) BFAO en de verzekeringsbranche waartoe BFAO behoort.

 

Grondslagen verwerking persoonsgegevens

BFAO verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • uw toestemming
 • de uitvoering van een overeenkomst tot het leveren van diensten
 • de nakoming van wet- en regelgeving
 • een gerechtvaardigd belang van BFAO, waaronder begrepen een efficiënte bedrijfsvoering en effectieve communicatie.

 

Geheimhouding

BFAO neemt geheimhouding in acht ten aanzien van alle persoonsgegevens waarover BFAO de beschikking krijgt en handelt daarbij overeenkomstig de (Uitvoeringswet) Algemene verordening gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Bewaren van persoonsgegevens

BFAO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de in deze Privacyverklaring beschreven doelen of dan waartoe BFAO wettelijk is verplicht. BFAO bewaart persoonsgegevens niet langer dan 10 jaren na afloop van het kalenderjaar waarin de relatie met de betrokkene is geëindigd, tenzij het belang van betrokkene naar de mening van BFAO een langere bewaartermijn rechtvaardigt. 

 

Vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens

U kunt omtrent persoonsgegevens contact opnemen met BFAO voor de volgende zaken:

 • de inzage in persoonsgegevens die BFAO van u verwerkt
 • de aanpassing of aanvulling van persoonsgegevens die BFAO van u verwerkt
 • het wissen van persoonsgegevens die BFAO van u verwerkt
 • de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens
 • de overdracht van persoonsgegevens die BFAO van u verwerkt, aan u of aan een derde
 • het bezwaar over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Hieronder staan de contactgegevens van BFAO vermeld. BFAO streeft ernaar uw verzoek zo snel mogelijk af te handelen. BFAO brengt geen kosten in rekening voor de afhandeling van een dergelijk verzoek, tenzij een verzoek onredelijk is. BFAO is niet gehouden om aan elk verzoek te voldoen. In het voorkomend geval zal BFAO dat dan duidelijk toelichten.

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

BFAO verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien:

 • u daarvoor toestemming heeft gegeven,
 • BFAO daartoe verplicht is krachtens rechterlijke uitspraak of wet- en regelgeving
 • de verstrekking ten dienste staat aan de in deze Privacyverklaring beschreven doelen.

 

BFAO kan uw persoonsgegevens in elk geval doorgeven aan de volgende derden:

 • toezichthouders en andere instanties om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
 • adviseurs, accountants en advocaten
 • taxateurs
 • RvO
 • leveranciers van (diensten en goederen aan) BFAO in het kader van een goede en efficiënte bedrijfsvoering van BFAO.

 

Indien mogelijk maakt BFAO met derden aan wie BFAO uw persoonsgegevens verstrekt (schriftelijk) afspraken over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Cookies

De website van BFAO maakt alleen gebruik van functionele cookies. Voor het (strikt) noodzakelijke gebruik van die cookies is geen toestemming nodig.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

BFAO treft steeds adequate organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

 

Functionaris Gegevensbescherming

BFAO heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze is bereikbaar via fg@bfao.nl.

 

Contact met BFAO

BFAO                                                                   079 368 1344

Röntgenlaan 29                                                  info@bfao.nl

2719 DX Zoetermeer                                         www.bfao.nl

 

Klachten

Klachten over de wijze waarop BFAO uw persoonsgegevens verwerkt kunt u aan BFAO voorleggen via fg@bfao.nl. BFAO zal uw klacht zo snel en zo goed mogelijk behandelen.

 

Klachten over een bij BFAO ingediende klacht omtrent de wijze waarop BFAO uw persoonsgegevens verwerkt kunt u ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap).

 

Wijziging Privacyverklaring

BFAO kan deze Privacy verklaring wijzigen. De meest recente en geldende versie van de Privacyverklaring van BFAO staat altijd op de website van BFAO: www.bfao.nl.  

 

Privacyverklaring BFAO versie V1.5 d.d. april 2021